نشریه باروت

نشریه باروت

بروز رسانی:   ۲ شهریور ۱۳۹۲


stater.ir آمار و رتبه این وبلاگ

مقاومت نه با کلمات بزرگ، که با عمل های کوچک آغاز می شود!

آموزشهائی برای جنگ چریکی در شهر

۲ شهریور ۱۳۹۲

شماره 6 نشریه باروت

۲۲ مرداد ۱۳۹۲

بیانیه نشریه باروت: زمینه های بروز ستم ملی در ایران و چگونگی رفع آن

۲۸ تیر ۱۳۹۲

شماره 5 نشریه باروت

۵ تیر ۱۳۹۲

تبلیغات شهری: رأیِ تو صندوق، به زنجیر کشیدن من است!

۲۱ خرداد ۱۳۹۲

امروز سنگ، فردا گلوله، این است پیام جوانان انقلابی در ترکیه!

۱۹ خرداد ۱۳۹۲

شماره 4 نشریه باروت

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

تزِ امید بخشِ یازدهم: فلاسفه تا کنون جهان را گوناگون تفسیر و تعبیر کرده اند، حال آنکه بحث بر تغییر آن است!

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

پوستر تبلیغاتی برای روز جهانی کارگر

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

شماره 3 نشریه باروت

۹ اردیبهشت ۱۳۹۲