اشنای دور

این روزها که زمان می کذردُ هر روز احساس می کنم کسی در باد مرا فریاد می

 

 

زند. و احساس می کنم مرا از عمق جاده ای مه آلود کسی صدا می زند...

 

 

 

- یک آشنای دور...!!! -

 

 

و آهنگ صدای آشنای او مثل عبور نور. ومثل صدای آمدن روز است...

 

 

ـ آن روز که ناگزیر می آید...!!