بد جوری دلتنگتونم..........

یا لوطوع لاوِعین سود

یا فریق راخع نَم

اِب لِساتم فَرَست شُخ

یا گنایه اِیرَو نَم

دَمصَقِت رَهآج اِک شائبه

رَهآج ندیآ اِک شائبی

راخِطت شائبه اِک لَقبِت

رِسپ لَبای نَم دوب

نَتها سَدِ وُت فِریقِ

سَدِ ایب نِپای نَم دوب

ایرو شَهیمه وُعنم

وُت رِبو رَفس لِساتَم

مَغ نَم خَنور اِک رودی

رِبای نَم دُشه داعَت

پدر .... و مادر عزیزم

خیلی دلم براتون تنگ شده

 یادتون همیشه در قلبم خواهد ماند

روحتون تا ابد شاد..............

              حسن آواره   92/11/12