نعره........سکوت

من از نعره ی شیران و پلنگان نمی ترسم

چون خانه ام را نعره ی هیچ شیر و پلنگی ویران نمی کند

من از سکوت موریانه ها می ترسم..........

                    حسن آواره  92/10/8