تو....................

آنقدر برایت تو شده ام

که دیگر .... من برایم غریبه است....

برای همین است که اگر نباشی می میرم

چون نه تو را دارم ..... نه خودم را....

 

                  92/9/11