حماقت

دو چیز در دنیا انتها ندارد

پهنای کهکشانها و آسمانها

.... و حــماقـت انـسانـها

 

       آلبرت انیشتن .....