پیوندتان مبارک

چه خوش باشد که بعد از انتظاری

بـه امـــــیدی رســـد امـــــیـدواری

کــزو بـهتر و زو خــوشـتر نباشـد

دمــی که مــی رسد یاری به یاری

           ..................

تقدیم به دو  پرنده عاشق..........

محسن و....فاطمه...

عزیزان پیوند عشقتان مبارک و پا برجا...

          حسن آواره 92/8/28