تکرار بیهوده

د لــم تنگه از این روزهای بی امـید

از این شبگردیهای خسته و مایوس

از این تــکرار بیــهـوده دلــم تنگه

همیشه یک غم و یک درد یک کابوس

دلــــم خــوش نــــیـست غـمـگــینــم

از این مردم بی احساس و بی لبخند

از این روز و شبای خسته و در هم

به فـــردا دلخوشم شاید که با فــردا

طــلوع خوب خــوشبخـتی من باشه

شـــبا بادرد تــنهایــی من ســـر کـن

که شاید فردا روز عاشق شدن باشه

          باز نویسی و تغییرات

                   حسن آواره

                92/10/28