درد

ایــدل ززمـانه رســم احــسان مطلب

وز گردش چرخ سر و سامان مطلب

درمان طلبی ، درد تو افـزون گـردد

با درد بــساز و هـیــچ درمـان مطلب

از نخـــل بــریـده سـر سـایــه مطلب

وز مـردم ایـن زمــانـه یــاری مطلب

               92/10/23