---------------------------------------

مرا ببر به آسمان کم عمق خودت

دلم برای تحقیرهایت تنگ شده است...

کرکس نازنین من...