(بدون عنوان)

مرغ هم که باشی

قدقد می کنی وقتی غذایت می دهم

نه پارس!!!