+++-----------------

می دانم هیچ وقت نیستی تا بخوانی...

می بینی

رفته ای

و دیگر من انرژی منفی ندارم

تا بیایم

و این جا

بکوبم بر زمین خاکی این وب...

سراسر انرژی مثبتم...